شنبه - ۵ تیر ۱۳۹۵

سخن روز

شکست خوردن به حق، گوارا تر از پیروز شدن با باطل است.

شارل دو مونتسکیو