سه شنبه - ۵ مرداد ۱۳۹۵

سخن روز

وقتی نهال آزادی ریشه گرفت، به سرعت رشد و نمو می کند.

جورج واشنگتن