شنبه - ۸ خرداد ۱۳۹۵

سخن روز

کسی دوستدار حقیقی زنان است که امروزه به آنها بگوید : زنان در باب زنان سکوت کنند!

نیچه